Αναβολή αποσφράγισης προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας

Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα,       22 / 10 / 2019

                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.:        4312

Ταχ. Δ/νση: Σισίνη 31, Αθήνα                           

Ταχ. Κωδ.: 11528                                                         

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αθανασίου                

Τηλέφωνο: 210 8254399           

Φαξ: 210 82543998             

                                        

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας», στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4: «υποστηρικτικές ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και δημοσιότητας του σχεδίου δράσης» της πράξης: «ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης συνδέσμου ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»

Έχοντας Υπόψη:

Αποφασίζεται,

Η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας», με αριθ πρωτοκόλλου 4309/07-10-2019 και ΑΔΑΜ 19PROC005666415 στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4: «υποστηρικτικές ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και δημοσιότητας του σχεδίου δράσης» της πράξης: «ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης συνδέσμου ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» από την καθορισμένη για αύριο 22/10/2019 αι ώρα 15:30. Ειδικότερα ορίζεται ως νέα ημερομηνία διενέργειας και αποσφράγισης των προσφορών της εν λόγω διακήρυξης, η Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 13:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ αρίθ 4309/07-10-2019 και ΑΔΑΜ 19PROC005666415 Διακήρυξης του φορέα.

 

Η Παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλει

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

 

                                                                                        Ευάγγελος Αθανασίου