Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΣΡ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛ: 210/3354525

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι η επιχείρηση είναι ατομική.
 2. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλούμε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, των ανωτέρω προσώπων (2) και του ιδιοκτήτη όπου θα αναφέρονται σύζυγος και οι εν ζωή συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού (ευθεία γραμμή : γονείς, τέκνα, παππούδες, εγγόνια κ.ο.κ., εκ πλαγίου : αδέλφια, θείοι-ες, ανίψια, α' ξαδέρφια ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο )
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι : α) Δεν συμμετέχει σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μέσων Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1,παρ.10 του Ν.2328/95.β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρίας κάποιο από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 10 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ) του Ν.2328/95, του άρθρου 11,παρ. 1 (λειτουργία επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια) του Ν.2328/95, του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως) και του άρθρου 13, παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών .
Εάν επιθυμείτε και χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ο.Ε.

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σας .
 2. Κατάσταση των εταίρων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 3. Κατάσταση διαχειριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 4. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ). Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλείσθε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις , θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των ανωτέρω προσώπων (2,3,4) όπου θα αναφέρονται σύζυγοι και συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού (αδέλφια,, θείοι-ες, ανίψια , και α' εξάδελφοι-ες ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και είδος συγγένειας).
 6. Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρίας , θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνεται ότι : α) Οι μέτοχοι της εταιρείας δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μεσών Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.10 του Ν.2328/95. β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρίας κάποιο από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1.παρ.10 και 11 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων) του Ν. 2328/95, του άρθρου 11,παρ.1 (λειτουργία επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια του Ν.2328/95, του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως ) και του άρθρου 13,παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.
Εάν επιθυμείτε και χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε.Π.Ε

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σας.
 2. Κατάσταση των εταίρων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο).
 3. Κατάσταση διαχειριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο).
 4. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο).Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλείσθε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των ανωτέρω προσώπων (2,3,4) όπου θα αναφέρονται σύζυγοι και συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού ( αδέλφια , θείοι-ες, ανίψια και α' εξάδελφοι-ες ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και είδος συγγένειας).
 6. Υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρίας, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνεται ότι : α) Οι αμέτοχοι της εταιρείας δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.10 του Ν.2328/95. β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρείας κάποιο από ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 10 και 11 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ) του Ν. 2328/95, του άρθρου 11, παρ.1 (λειτουργία επιχειρήσεως ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για το λογαριασμό του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια ) του Ν.2328/95,του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως) και του άρθρου 13,παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα ημερών .
Εάν επιθυμείτε και χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Α.Ε.

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σας.
 2. Κατάσταση των μετόχων που κατέχουν ποσοστό πλέον του 5% και των μετόχων αυτών (των μετόχων που κατέχουν ποσοστό πλέον του 5% ) μέχρι φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 3. Κατάσταση μελών Δ.Σ. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 4. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ). Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλείσθε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των ανωτέρω προσώπων (2,3,4) όπου θα αναφέρονται σύζυγοι και συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού ( αδέλφια, θείοι-ες, ανίψια και α' εξάδελφοι-ες ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, και είδος συγγένειας ).
 6. Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρείας, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνεται ότι : α) Οι μέτοχοι της εταιρείας δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.10 του Ν.2328/95. β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρίας κάποιο από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1,παρ. 10 και 11 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ) του Ν.2328/95, του άρθρου 11, παρ.1 (λειτουργία επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό. Του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια) του Ν.2328/95, του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως ) και του άρθρου 13, παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία , παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών .
Εάν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. , παρακαλούμε όπως υποβάλετε σχετική Αίτηση.