Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 16ης Απριλίου 2021

Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα, Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

 

Ενημερωτικό Σημείωμα – Συνεδρίασης Δ.Σ., 16ης Απριλίου 2021

 

Συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερησίων

Περιφερειακών Εφημερίδων, την Παρασκευή 16Απριλίου, με την συμμετοχή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. καθώς επίσης και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εγγράφηκαν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και

ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Το Δ.Σ. κατόπιν της εισήγησης του προέδρου κ. Γιώργου Κατσαΐτη, μετά και την αιφνίδια απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Δημήτρη Ρίζου, αποφάσισε την ονοματοδοσία ενός εκ των προγραμμάτων, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας με τα ελληνικά πανεπιστήμια, στην μνήμη του, σε αναγνώριση της πλούσιας δραστηριότητας του στον χώρο του περιφερειακού Τύπου, καθώς και της συνολικής συμβολής του στον ΣΗΠΕ.
  2. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από την Γραμματέα Νατάσσα Βαφειάδου ως προς τον έλεγχο εφαρμογής των πρόσφατων αποφάσεων του Δ.Σ., και ενέκρινε τα πρακτικά των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων με ημερομηνία 12/3/2021 και 24/3/2021.
  3. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον οικονομικό υπεύθυνο του προγράμματος κατάρτισης Γιώργο Τάραμα για την πορεία του προγράμματος και ενέκρινε:

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Πράξης, εξέτασε όλα τα υποβληθέντα παραδοτέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όσους της από τις 11/3/2020 σύμβασης.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν όλα τα παραδοτέα ως προς την ποιότητα, την επάρκεια, την πληρότητα, της τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, τα αποδεικτικά τεκμηρίωσης της υλοποίησης τους και όλα τα στοιχεία που περιγράφονται ότι θα πρέπει να πληρούνται στην σύμβαση.

Αναλυτικά εξετάστηκαν τα παρακάτω παραδοτέα:

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, τα ανωτέρω παραδοτέα εξετάστηκαν διεξοδικά και διαπίστωσε ότι δεν παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τους όρους της υπογραφείσας από τις 11/3/2020 σύμβασης. Για το σύνολο των ανωτέρω παραδοτέων τηρούνται σωρευτικά η απαιτούμενη ποιότητα, η πληρότητα και οι κανόνες δημοσιότητας.  Επιπλέον διαπίστωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της από τις 11/3/2020 υπογραφείσας σύμβασης, πληρούνται οι όροι για την πληρωμή του 50% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το Πρακτικό 19/14-4-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την έγκριση και παραλαβή των παραπάνω παραδοτέων και εγκρίνει την πληρωμή του 50% του συνολικού ποσού του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από τις 11/3/2020 υπογραφείσας σύμβασης

  1. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον πρόεδρο κ. Γιώργο Κατσαΐτη για την έναρξη λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας Λιβάνιου για τον περιφερειακό Τύπο. Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Κατσαΐτη το αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται να συγκροτηθεί η 5μελής ή 7μελής επιτροπή στην οποία θα συμμετάσχουν οι ΣΗΠΕ, ΕΙΗΕΑ, ΕΣΗΕΑ, ΠΟΕΣΥ και παράγοντες εγνωσμένου κύρους.
  2. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από την Γενική Γραμματέα, Νατάσσα Βαφειάδου σε σχέση με την οργάνωση της τηλεδιάσκεψης με εκπροσώπους κομμάτων για την ατζέντα του περιφερειακού Τύπου και αποφάσισε την διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης, σε συνεργασία με τις ΕΙΕΤ και ΕΔΙΠΤ την Δευτέρα 19 Απριλίου.

Στην τηλεδιάσκεψη, που έγινε όπως είχε προγραμματισθεί, τα κόμματα εκπροσωπήθηκαν από τους Νατάσα Γκαρά (ΣΥΡΙΖΑ), Τάσο Γαϊτάνη (ΝΔ), Βασίλη Κεγκέρογλου (ΚΙΝΑΛ) και Εμμανουήλ Δανιήλ Συντυχάκη (ΚΚΕ) και τα πεδία διαλόγου ήταν τα εξής:

  1. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από την Ταμία κ. Χριστιάνα Χιώτη σε σχέση με την ταμειακή ενημερότητα των μελών του Συνδέσμου, επ’ αφορμής και της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων και αποφάσισε:

Ο πρόεδρος του δ.σ. του ΣΗΠΕ Γιώργος Κατσαΐτης      Η γενική γραμματέας, Νατάσσα Βαφειάδου