Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

E Eνημέρωση

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.)


Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ», για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.)
2. Διεύθυνση: Σισίνης 31, Τ.Κ. 11528, Αθήνα
3. Τηλέφωνο: 210 8254399
4. Τίτλος: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»
5. Υπηρεσίες:
• Ενημερωτικές Εκδηλώσεις/ Ημερίδες/ Workshops - 79952000‐2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων
• Έντυπο Υλικό – 22140000-3: Ενημερωτικά έντυπα
• Καταχωρήσεις στον έντυπο/ ηλεκτρονικό τύπο - 79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης - 79341000‐6: Υπηρεσίες διαφήμισης
• Βίντεο προβολής των στόχων και των αποτελεσμάτων της Πράξης - 79342200‐5: Υπηρεσίες προώθησης
6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4.5 «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Σχεδίου Δράσης» που εντάσσεται στο Υποέργο 4 «Υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας Σχεδίου Δράσης» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.
8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
9. Συνολικός προϋπολογισμός:
31.451,61€ χωρίς Φ.Π.Α.

7.548,39€ Φ.Π.Α. (24%)
39.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός
10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 8 Μήνες από την υπογραφή της.
11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,, Κωδ. ΣΑΕ 1631. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ16310002). Η σύμβαση εντάσσεται και αφορά σε μέρος του Υποέργου με αριθμό 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5870/750/Α3/13-11-2017και την με αρ. πρωτ 5910/Β3/1367/26-09-2018τροποποίηση αυτής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, Σισίνης 31, Τ.Κ. 11528, Αθήνα και στο τηλέφωνο 210 8254399 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.regionalpress.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, στο πρωτόκολλο του ΣΗΠΕ (διεύθυνση : Σισίνης 31, Τ.Κ. 11528, Αθήνα). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07/10/2019 και ώρα 15:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/10/2019 και ώρα 15:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται στις 22/10/2019 και ώρα 15:30 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
15. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Αθανασίου

Παρακαλώ κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε / κατεβάσετε το PDF με ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης

 

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

.