Πότε ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων του Προγράμματος Κατάρτισης

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

αναφορικά με την πράξη του Σ.Η.Π.Ε. «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

- ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων θα ανακοινωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2020 και θα αναρτηθεί στο www.regionalpress.gr και στο 024.regionalpress.gr.

- δε γίνονται δεκτές αιτήσεις εργαζομένων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε Οργανισμούς που λαμβάνουν κρατική επιδότηση, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, Ιδρύματα κλπ.

Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων

 

 

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.