Το καταστατικό του ΣΗΠΕ

Κ Α Τ Α Σ ΤΑ Τ Ι Κ Ο

Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ [Σ.Η.Π.Ε.] με έδρα την Αθήνα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Ιδρύεται στην Αθήνα, πρωτοβάθμια επαγγελματική –συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ [Σ.Η.Π.Ε.].

 

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία του τα επί της οδού Σισίνη, αρ. 31 ή όπου αλλού μπορεί να οριστούν.

Άρθρο 3

Σκοποί

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

α) Η διαφύλαξη, μελέτη, διεκδίκηση, προστασία και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

β) Η προαγωγή και προβολή του ρόλου του ημερήσιου περιφερειακού τύπου στην ενημέρωση του Ελληνικού λαού και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

γ) Η διεκδίκηση και υποστήριξη των οικονομικών, θεσμικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του ΣΗΠΕ εντός των νομίμων πλαισίων και των προϋποθέσεων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και προνομίων που απορρέουν από νόμους, εγκυκλίους, κοινοτικές οδηγίες κ.λ.π., λόγω υφισταμένου εννόμου συμφέροντος εκ της φύσεως του σωματείου ως επαγγελματικού, η προάσπιση και προστασία του εννόμου συμφέροντος των μελών με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα δε, και αυτό της δικαστικής διεκδικήσεως ή προσφυγής, σχετικά με την κατοχύρωση δικαιωμάτων και συμφερόντων τους. Το Δ.Σ. του ΣΗΠΕ νομιμοποιείται να προσφύγει για την προάσπιση των θιγομένων δικαιωμάτων ή κατοχυρώσεων αυτών, δια της δικαστικής οδού, για λογαριασμό όλων των μελών του ή μέρους αυτών εάν το ζητήσει αυτό με έγγραφη αίτησή του το ένα εικοστό (1/20) των μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου.

δ) Η μελέτη των θεμάτων του τύπου και ενημέρωσης της κοινής γνώμης με παράλληλη οργάνωση διαλέξεων, ανοιχτών συζητήσεων, σεμιναρίων και εκδόσεων.

ε) Ο συντονισμός και η δραστηριοποίηση των μελών του σε θέματα προβολής και διαφήμισης, η παροχή συμβουλών στα μέλη του επί των ανωτέρω θεμάτων και ειδικότερα ο σχεδιασμός και η οργάνωση στρατηγικής προβολής και διαφήμισης των μελών αυτών.

στ Η επιμόρφωση των εργαζομένων στις περιφερειακές εφημερίδες με στόχο την συνεχή αναβάθμιση του περιφερειακού τύπου.

ζ) Η οργάνωση, ο συντονισμός, η εκπροσώπηση και η προαγωγή των συμφερόντων των μελών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και ιστοσελίδες (portal) των εφημερίδων τους και τα διαδικτυακά μέσα που αντιστοιχούν στις έντυπες εκδόσεις των μελών και έχουν αμιγώς ή κυρίως ειδησεογραφικό και ενημερωτικό περιεχόμενο ανεξάρτητα από το αν φέρουν τον ίδιο ή παραπλήσιο τίτλο των έντυπων εκδόσεων.

η) Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών όσον αφορά την προστασία, εκμετάλλευση και συλλογική διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και γενικότερα της πνευματικής ιδιοκτησίας του παραγόμενου εκδοτικού και δημοσιογραφικού έργου όπως αυτά προσδιορίζονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

θ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης των μελών καθώς και αποφυγής κάθε μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού.

Άρθρο 4

Μέσα

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύνδεσμος μπορεί να απευθύνεται στα Υπουργεία και εν γένει τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, στα Επιμελητήρια και στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στους Αγροτικούς Συλλόγους, στις Συνδικαλιστικές και Επαγγελματικές Οργανώσεις, στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων καθώς και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάθε θέμα που αφορά τα επαγγελματικά ζητήματα και τα συμφέροντα των μελών, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν και επηρεάζουν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά συμφέροντά τους.

Η επίτευξη των σκοπών αυτών μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (υποβολή προτάσεων και υπομνημάτων, οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων, κατάρτιση μελετών, έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης κλπ)

Επίσης για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύνδεσμος μελετά και αξιοποιεί σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρτίζει προγραμματικές ή διαφημιστικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και με όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως επίσης και με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης μπορεί να προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές εξ’ ονόματος και για λογαριασμό των μελών του για τη διαχείριση και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

Συνεργάζεται με φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς και με άλλες ενώσεις με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, για την επιδίωξη και προώθηση ζητημάτων που αφορούν τον τύπο και γενικά τη δημοσιογραφία.

Ταυτόχρονα, μπορεί να ιδρύσει Γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων, διαφημιστικό φορέα των μελών, να ιδρύσει εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να ενθαρρύνει την ίδρυση από τα μέλη του προμηθευτικών, καταναλωτικών και πιστωτικών συνεταιρισμών, να συμμετέχει σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και γενικότερα να καθορίζει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Μέλη

1 . Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών, Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κατά κύριο επάγγελμα ιδιοκτήτες των Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, όπως νοούνται αυτές που εκδίδονται σε όλη την Ελλάδα (πλην Αττικής) και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας, των οποίων το περιεχόμενο είναι κατά κύριο λόγο ειδησεογραφικό – ενημερωτικό. Επίσης ως μέλη μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανωνύμου Εταιρείας και ο Διαχειριστής ΕΠΕ, ή ο Διαχειριστής ΙΚΕ, εφόσον αυτοί δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με την έκδοση της εφημερίδας.

2. Προκειμένου να έχει το δικαίωμα εγγραφής στον Σύνδεσμο ιδιοκτήτης εφημερίδας θα πρέπει αυτή να πληροί τα κριτήρια του Ν5005/22 ή όποιου νόμου ήθελε τον αντικαταστήσει, περί εγγραφής στο Μητρώο Έντυπου Τύπου και στο Υπομητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. Μέλη του ΣΗΠΕ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα και εταιρίες που εκδίδουν εφημερίδες FREE PRESS. Με έκδοση free press εξομοιώνονται και οι εφημερίδες που διατίθενται στο κοινό έναντι συμβολικού τιμήματος.

3 . Η εγγραφή των ιδιοκτητών ως μελών του Συνδέσμου γίνεται μετά από αίτησή τους εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται μαζί με τα αποδεικτικά των προσόντων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρότητα της υπό εξέτασης αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν 30 ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1 . Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν εκτός από τα όσα αναγράφονται στο νόμο και στο παρόν Καταστατικό, και τα εξής δικαιώματα:

α) Να προσέρχονται και να παρίστανται με γνώμη και ψήφο στις Γ.Σ.

β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα όργανα του Συνδέσμου και ως αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

γ) Να απολαύουν κάθε παροχή ή ευεργέτημα που επιτυγχάνεται από τον Σύνδεσμο υπέρ αυτών και προβλέπεται από το νόμο.

δ) Κάθε μέλος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ.

ε) Κάθε μέλος που έχει διαγραφεί δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του, εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι διαγραφής.

στ) Τα δικαιώματα των μελών υφίστανται με τη προϋπόθεση της ταμειακής τακτοποιήσεώς τους μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ.

2 . Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται:

α) Να προσέρχονται τακτικά και αυτοπροσώπως στις Γ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Γ.Σ., δύο φορές μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια διαγράφεται. Αίτηση για επανεγγραφή μπορεί να υποβάλλει μετά 2ετία.

β) Να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Μέλη τα οποία καθυστερούν τη συνδρομή επί δύο (2) συνεχή χρόνια διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Μπορούν όμως να επανεγγραφούν αν εξοφλήσουν όλες τις οφειλόμενες συνδρομές μαζί με την καταβολή εκ νέου του δικαιώματος της επανεγγραφής τους.

γ) Να γνωστοποιούν άμεσα στο Δ.Σ κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους διεύθυνσης καθώς και κάθε μεταβολή της νομικής τους υπόστασης.

δ) Να φροντίζουν για την έκδοση της εφημερίδας τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Να συμμορφώνονται με τις καταστατικές διατάξεις και με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και των Δ.Σ. και με όσα οι σχετικοί νόμοι προβλέπουν για την έκδοση ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων.

στ) Να μετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

ζ) Να ασκούν με ευσυνειδησία τη δημοσιογραφική αποστολή τους μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων, να υπερασπίζονται την ελευθεροτυπία αλλά με τον απαραίτητο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και της προσωπικότητας γενικά του ανθρώπου.

η) Να επιδεικνύουν επαγγελματική αλληλεγγύη και να τηρούν το υφιστάμενο εκάστοτε τιμολόγιο δημοσιεύσεων από τους φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ για δημοσιεύσεις και διαφημίσεις κάθε μορφής.

θ) Να αναπτύσσουν ρυθμιστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες προάγοντας το οικονομικό, πολιτιστικό επίπεδό τους, τηρώντας παράλληλα ήθος και ύφος που αρμόζουν στο κύρος του επαγγέλματος.

Άρθρο 7

Διαγραφή και αποχώρηση μελών

1 . Το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ:

α) Αν πάψει να έχει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή του ως μέλους του Συνδέσμου.

β) Αν καθυστερεί για δύο (2) συνεχή έτη την καταβολή της υποχρεωτικής συνδρομής του εκτός εάν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές και ζητήσει την επανεγγραφή του.

γ) Αν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Γ.Σ., δύο φορές μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια.

δ) Αν ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου, αντιστρατεύεται τα συμφέροντά του ή εκθέτει το κύρος του και γενικά δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Αν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του νόμου 1712/87, όπως εκάστοτε ισχύουν.

στ) Αν συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότησή του.

2. Το μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρεί ελεύθερα από το Σύνδεσμο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως.

3 . Η περί διαγραφής του μέλους απόφαση του Δ.Σ εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, απ' αυτή δε την έγκριση επέρχονται τα αποτελέσματα της διαγραφής. Το μέλος το οποίο διαγράφεται, μπορεί μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ' αυτό της απόφασης διαγραφής του, να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη δικαιοδοσία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

4 . Το Δ.Σ. λειτουργώντας ως Πειθαρχικό Όργανο μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του Συνδέσμου, που με υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος Καταστατικού, και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ, πλην της ποινής της διαγραφής και τις πειθαρχικές ποινές: α) σύσταση, β) επίπληξη, γ) πρόστιμο, δ) προσωρινή αποβολή.

5 . Πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, το Δ.Σ και η Γ.Σ υποχρεούνται να ακούσουν προηγουμένως το μέλος το οποίο μπορεί να απολογηθεί προφορικά ή γραπτά και να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει τις απόψεις του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Δ.Σ. δικαιούται να λάβει απόδειξη. Η πρόσκληση προς απολογία πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ.

6 . Η απόφαση της Γ.Σ για την επιβολή οποιασδήποτε ποινής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επίσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή πρέπει να μνημονεύεται τόσο το άρθρο του καταστατικού, όσο και το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε το μέλος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1 . Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει όμως και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, το οποίο θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ ανήκουν : α) η έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ., β) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών, γ) η απόφαση για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού καθώς και για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) η απόφαση για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, ε) η απόφαση για τη διάλυση του Συνδέσμου στ) η απόφαση επί θεμάτων εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ, ζ) η απόφαση περί διαγραφής μελών καθώς και για προσωπικά ζητήματα. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

2 . Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν μόνο αυτοπροσώπως και όχι με αντιπρόσωπο όλα τα μέλη του Συνδέσμου, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει την προηγούμενη ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ.

3 . Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) τακτική Γ.Σ., εντός του πρώτου εξαμήνου αυτού. Η Γ.Σ. συγκαλείται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αποστελλομένων εγγράφων προσκλήσεων είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία θα λάβει χώρα αυτή. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς όλα τα μέλη, πρέπει δε απαραίτητα να περιέχει με σαφήνεια, τον ακριβή τόπο και χρόνο διεξαγωγής καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση πρέπει επίσης να είναι ανηρτημένη επί έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία του Συνδέσμου.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ., εάν το ζητήσουν δύο (2) μέλη της Εξελεγκτικής επιτροπής με αιτιολογημένη έκθεση τους, μέσα σε διάστημα είκοσι (20) το πολύ ημερών από της υποβολής της εκθέσεως. Έκτακτα συγκαλείται επίσης η Γ.Σ. σε οποιοδήποτε χρόνο όταν κρίνει το Δ.Σ. ότι αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Συνδέσμου υποχρεωτικά δε, συγκαλείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, όποτε το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του το ένα εικοστό (1/20) των μελών του Συνδέσμου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, στην οποία αίτηση απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται κατά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν η αίτηση αυτή δεν ικανοποιηθεί, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση αυτών των μελών να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν αυτά την Γ.Σ.

5 . Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εάν παρίσταται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ορισθείσα ημέρα της Γ.Σ., συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ., μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην αρχική πρόσκληση για να αποφασίσει για τα ίδια θέματα. Κατά τη δεύτερη Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν βρεθεί σε απαρτία και η δεύτερη Συνέλευση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γ.Σ. στην ίδια μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

6. Ως παρουσία κατά την παρ. 4 νοείται η φυσική παρουσία ή η παρουσία εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του συμμετέχοντος μέλους ή αντιπροσώπου. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική, ο Σύνδεσμος παρέχει υποχρεωτικά στα μέλη του τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων, με χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ», που διατίθεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), ή άλλου κατάλληλου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν προφορικώς ή γραπτώς, μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

7. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας και αρχίσει η συνεδρίαση της Γ.Σ., εξακολουθεί αυτή να βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται, όχι πάντως λιγότερα του 1/2 του όλου αριθμού των προσελθόντων στη Συνέλευση μελών.

8. Κάθε μέλος έχει μία μόνο ψήφο, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται εφόσον υπάρχει απαρτία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.

9. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού και ποτέ διά βοής, εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

10. Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, και Γραμματέα που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ., προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο προσωρινός πρόεδρος ελέγχει τα έγγραφα νομιμοποίησης των συμμετεχόντων, τυχόν δε, αμφισβητήσεις επιλύει η Γ.Σ., αμέσως.

11. Στη συνέχεια η Γ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση και απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την σειρά εγγραφής τους και αποφασίζει χωριστά για κάθε ένα θέμα. Η Γ.Σ μόνο με ομοφωνία των παρόντων μελών μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση. Ο Γραμματέας υποχρεούται να τηρεί τα πρακτικά τα οποία μόλις τελειώσει η συνεδρίαση κυρώνονται με την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα.

12.Οι μυστικές ψηφοφορίες ενεργούνται με έντυπα ή χειρόγραφα ψηφοδέλτια που εσωκλείονται σε ομοιόμορφους φακέλους. Κατά τις μυστικές ψηφοφορίες στην αίθουσα συνεδριάσεως απαγορεύεται να παρευρίσκονται άλλα πρόσωπα εκτός από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και τον νομικό σύμβουλο, εάν υπάρχει.

13. Εξαιρετικά για να λάβει η Γ.Σ. απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση ή μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών , ακόμη και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Γ.Σ. ενώ για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1 . Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και απαρτίζεται από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

2 . Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

3 . Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτού, ένα εκ των μελών του ως Πρόεδρο, ένα ως Αντιπρόεδρο, ένα ως Γενικό Γραμματέα, ένα ως Κοσμήτορα και ένα ως Ταμία. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί εντός της άνω προθεσμίας το Δ.Σ. να εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Κοσμήτορα και Ταμία, τότε τις κενές θέσεις αυτοδικαίως λαμβάνουν, κατά την ως άνω σειρά, οι λαβόντες τις περισσότερες ψήφους εκλογής, σε περίπτωση δε ισοψηφίας την θέση λαμβάνει ο αρχαιότερος κατά την σειρά εγγραφής στα μητρώα του σωματείου. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Κοσμήτορα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

4 . Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

5 . Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύνοδο, με θέμα τη συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. Οι εκλογή αυτή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο,

6 . Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς του Συνδέσμου και για κάθε θέμα που αφορά την δράση του Συνδέσμου για την επίτευξη του σκοπού του εκτός από τα θέματα τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. Οι αποφάσεις και οι πράξεις του Δ.Σ. είναι νόμιμες και δεσμεύουν τον Σύνδεσμο, εφόσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις διατάξεις των νόμων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Το Δ.Σ. διορίζει και παύει τους υπαλλήλους του Συνδέσμου και καθορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής τους. Επίσης μπορεί να διορίσει νομικούς συμβούλους του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. ενεργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του καταστατικού

7 . Το Δ.Σ. με δική του απόφαση ή μετά από έγγραφη απαίτηση των μελών του, ως έχον έννομο συμφέρον που απορρέει από τις διατάξεις του σκοπού του παρόντος καταστατικού και τις γενικότερες διατάξεις των νόμων περί επαγγελματικών σωματείων, αποφασίζει για την προσφυγή ή όχι στη δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση αιτημάτων - θεμάτων που άπτονται του σκοπού του καταστατικού, την προάσπιση των οικονομικών του Συνδέσμου και των μελών του, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών και την προστασία αυτών καθώς και κάθε κοινωνικού και επαγγελματικού συμφέροντος όλων των μελών του ή ακόμα και μέρους αυτών.

8. Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται αριθμημένα και χρονολογημένα πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και τα λοιπά παριστάμενα μέλη. Αν κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία της άρνησης στα πρακτικά.

9. Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος αυτού. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη. Επίσης υποχρεούται να συγκαλέσει εκτάκτως το Δ.Σ εάν το ζητήσουν εγγράφως τρία μέλη του. Στην περίπτωση αυτή στην αίτηση αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα, οπότε ο Πρόεδρος οφείλει να ορίσει συνεδρίαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της. Εάν αυτός δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. δικαιούνται να το πράξουν από μόνα τους τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση.

10 . Εάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς να ζητήσει εγγράφως την προσωρινή αναπλήρωση του από αναπληρωματικά μέλη, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αναπληρώνεται όπως αναφέρεται ανωτέρω.

11 . Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτός από τα καθήκοντά και τις εξουσίες που έχει με το παρόν καταστατικό ή εκ του νόμου και από τις αποφάσεις των Γ.Σ: α) εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε αρχής και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού και νομικού προσώπου δυνάμενος να εξουσιοδοτεί πληρεξουσίους δικηγόρους ή τρίτους για να εκπροσωπήσουν τον Σύνδεσμο, με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ, β) φυλάσσει την σφραγίδα του Συνδέσμου, γ) εποπτεύει τις εργασίες του Δ.Σ., των λοιπών μελών καθώς και των συνεργατών και των υπαλλήλων, δ) υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συνδέσμου και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα εσόδων και εξόδων, ε) επικυρώνει τα αντίγραφα των πρακτικών και των άλλων εγγράφων με την υπογραφή του και τη σφραγίδα.

11 . Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κωλυόμενο τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος με τις ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες και αν και αυτός επίσης κωλύεται ή απουσιάζει, ο αρχαιότερος εκ των συμβούλων κατά σειρά εγγραφής στο μητρώο του Συνδέσμου.

12. Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα καθήκοντά του και τις εξουσίες που του δίδονται από το παρόν και τις αποφάσεις των Γ.Σ: α) επικουρεί τον Πρόεδρο στη διεξαγωγή των εργασιών του Συνδέσμου, β) τηρεί την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο, το αρχείο, τα πρακτικά και γενικώς τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία εκτός από το βιβλίο του ταμείου, γ) ασκεί την εποπτεία επί των γραφείων του Συνδέσμου, δ) παρέχει στα μέλη προφορικά ή εγγράφως τις πληροφορίες που ζητάνε σχετικά με την δράση του Συνδέσμου και για κάθε ζήτημα που αφορά την επαγγελματική τάξη των μελών.

13. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα χρήματα του Συνδέσμου, τηρεί το βιβλίο ταμείου και φυλάσσει τα δικαιολογητικά των δαπανών και των εισπράξεων. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές μετά από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση εντάλματα, τα οποία προσυπογράφει ο Πρόεδρος, υποχρεούται δε, να καταθέσει σε τράπεζα και σε λογαριασμό του Συνδέσμου κάθε ποσό πέρα από εκείνο, το οποίο θα καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. για τις άμεσες ανάγκες. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από την τράπεζα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

14. Ο Κοσμήτορας αναλαμβάνει τον συντονισμό των ενεργειών για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Επιμελείται την οργάνωση όλων των εκδηλώσεων και ως υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνει μόνος ή με την συνεργασία ειδικών συμβούλων τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προβολής των θέσεων και των απόψεων και επιδιώξεων του Συνδέσμου. Αναλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμοδίων κρατικών οργάνων, της Τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν τις επικρατούσες στον τύπο συνθήκες, φροντίζει για την δημόσια εικόνα του Συνδέσμου και αξιοποιεί την επικοινωνία με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικά εκπονεί στρατηγική προβολής και την υλοποιεί.

Άρθρο 10

Εξελεγκτική επιτροπή

1 . Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

2 . Η θητεία της ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3 . Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται και δικαιούται να παρακολουθεί και να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου. Για το σκοπό αυτό δικαιούται, το τελευταίο εικοσαήμερο πριν από την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ, να λαμβάνει πλήρη γνώση των πρακτικών του Δ.Σ., του βιβλίου ταμείου και γενικότερα όλων των δικαιολογητικών και των εγγράφων που κατέχει το Δ.Σ, καθώς επίσης και να ζητάει και να λαμβάνει κάθε πληροφορία που θεωρεί ότι είναι χρήσιμη για την εκπλήρωση των καθηκόντων της από τα μέλη του Δ.Σ. Δέκα (10) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής Γ.Σ., η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει έκθεση ελέγχου επί των πεπραγμένων και της διαχείρισης του Δ.Σ., η οποία κατατίθεται στα γραφεία του Συνδέσμου και είναι στη διάθεση κάθε μέλους. Η έκθεση ελέγχου διαβάζεται υποχρεωτικά στη Γ.Σ., μετά τον απολογισμό του Δ.Σ. και πριν την ψηφοφορία και την έγκριση του απολογισμού. Εάν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν συμφωνούν για τη σύνταξή ενιαίας έκθεσης, τότε οι διαφωνούντες συντάσσουν χωριστές εκθέσεις, οι οποίες επίσης διαβάζονται. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει επίσης υποχρέωση υποβολής έκθεσης όταν συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ., με αίτηση των μελών της κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Άρθρο 11

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται μισθό ή αμοιβή. Δικαιούνται μόνο αποζημίωση για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις περί εντολής διατάξεις του Α.Κ.

Άρθρο 12

Αρχαιρεσίες, Εκλογικό Σύστημα, Διαδικασία Ψηφοφορίας, Εφορευτική Επιτροπή

Εκλογικό Σύστημα

1 . Η εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 έως 20 του νόμου 1712/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι

α) Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ε.Ε κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

β) Εάν οι υποψήφιοι δεν δηλώσουν ότι κατέρχονται με συνδυασμό, τότε θεωρείται ότι κατέρχονται ως μεμονωμένοι και έχουν το δικαίωμα να κατέλθουν όλοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στην περίπτωση αυτή το ψηφοδέλτιο αυτό καταλαμβάνει όλες τις έδρες και η ψηφοφορία διεξάγεται για την κατάταξη των υποψηφίων ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσαν.

γ) Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. και της Ε.Ε που εκλέγονται, αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

δ) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

ε) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοι του.

στ) Οι έδρες για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε, που δεν έχουν διατεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται ανά μια κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε κατά την κατανομή, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω στο υπό στοιχείο β εδάφιο.

ζ) Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξαρτήτως από το μέγεθος των υπολοίπων του.

η) Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.

θ) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

Εφορευτική Επιτροπή

2. Οι εκλογές για τα όργανα της διοίκησης του Συνδέσμου διεξάγονται από τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ με φανερή ψηφοφορία, πριν την διεξαγωγή των εκλογών. Ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να εκλεγούν υποψήφιοι για οποιοδήποτε όργανο ή μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εκλογική διαδικασία

3 . Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένος υποψήφιος.

4 . Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου των μελών, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει την υποχρέωση να της παραδώσει το Δ.Σ.

5. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο του μητρώου, που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία του Συνδέσμου.

7. Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, που ορίζεται κατά τις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α' 79.

8. Κάθε μέλος του Συνδέσμου, το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εφόσον επιθυμεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οφείλει να υποβάλει την υποψηφιότητά του εγγράφως προς την εκλεγείσα εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, δύο (2) τουλάχιστον ώρες προ της ορισθείσης ώρας έναρξης των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν τακτοποιήσει τις προς τον Σύνδεσμο ταμειακές υποχρεώσεις τους κατά την υποβολή της εγγράφου υποψηφιότητάς τους. Στη συνέχεια, η Εφορευτική Επιτροπή, κρίνει ποιοι εκ των υποψηφίων έχουν κατά τον νόμο και το καταστατικό το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και συντάσσει κατάλογο των εκλόγιμων υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής, τον οποίο τοιχοκολλεί μία (1) τουλάχιστον ώρα προ της ενάρξεως των αρχαιρεσιών στον χώρο διεξαγωγής τους.

9. Το απερχόμενο Δ.Σ. οφείλει προ των αρχαιρεσιών να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή: α) Τους καταλόγους των μελών του Συνδέσμου με σημείωση παραπλεύρως του ονόματος εκάστου μέλους εάν εκπλήρωσε τις ταμειακές υποχρεώσεις του, ώστε να έχει τη δυνατότητα η Εφορευτική Επιτροπή να κρίνει ποια μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, β) Ισομεγέθεις και αδιαφανείς φακέλους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) περισσότερους των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Συνδέσμου στους οποίους θα αναγράφονται εντύπως με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», και άλλους ομοίους και ισόποσους φακέλους στους οποίους θα αναγράφομαι με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», γ) δύο (2) κάλπες καταλλήλου σχήματος και μεγέθους με δυο κλειδιά για κάθε μια και δ) τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία περιφερειακώς θα φέρει την επωνυμία του Συνδέσμου και στον μέσον τις λέξεις «ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».

10. Το απερχόμενο Δ.Σ υποχρεούται επίσης, επί τη βάσει του καταλόγου των εκλόγιμων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, του συντασσόμενου κατά τα ανωτέρω, από την Εφορευτική Επιτροπή, να τυπώσει κοινό ψηφοδέλτιο κατ' αλφαβητική σειρά πάντων των εκλόγιμων υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλο κοινό ψηφοδέλτιο όλων των εκλόγιμων υποψηφίων της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να παραδώσει στην εφορευτική επιτροπή αντίτυπα των άνω ψηφοδελτίων κατά πενήντα τοις εκατό (50%) περισσότερο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Συνδέσμου, τουλάχιστον μια (1) ώρα προ της ενάρξεως των αρχαιρεσιών.

11. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διευθετεί κατάλληλα τον χώρο, φροντίζει για την ύπαρξη ειδικό απομονωμένου χώρου όπου ο ψηφοφόρος αθέατος ασκεί το δικαίωμά του, για την ύπαρξη όλων των ψηφοδελτίων, ελέγχει τις κάλπες και έπειτα τις κλείνει και τις σφραγίζει και τις κλειδώνει. Έπειτα η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

12. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού ελέγξει εάν ο προσερχόμενος ψηφοφόρος έχει δικαίωμα ψήφου και τον εγγράψει στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, του παραδίδει δύο φακέλους, έναν για το Δ.Σ. και έναν για την Ε.Ε., σφραγισμένους και μονογραμμένους από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και μία πλήρη σειρά όλων των ψηφοδελτίων. Έπειτα το μέλος αφού αποσυρθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα ασκεί αθέατος το δικαίωμά του και θα βάζει τους σταυρούς της προτίμησής του στα κοινά ψηφοδέλτια ή θα προβαίνει σε διαγραφές και εγγραφές στα μη κοινά ψηφοδέλτια, θα τοποθετεί στην συνέχεια τα ψηφοδέλτια της αρεσκείας του μέσα στους αντίστοιχους φακέλους. Μετά αφού επιδείξει τους φακέλους στην Επιτροπή για να διαπιστώσει αν φέρουν την σφραγίδα και την μονογραφή του Προέδρου, ρίχνει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες.

13. Η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της ψηφοφορίας προσδιορίζονται με σαφήνεια στην σχετική πρόσκληση και η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυο (2) ωρών. Η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής εάν στην αίθουσα ψηφοφορίας ή έξω από αυτήν υπάρχουν μέλη του Συνδέσμου που περιμένουν να ψηφίσουν.

14. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, αφού η Εφορευτική Επιτροπή ελέγξει ότι δεν παραβιάσθηκαν οι σφραγίδες, ανοίγει τις κάλπες και μετράει τους φακέλους. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανοίγει διαδοχικά τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογραφεί και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καταγράφουν τα αποτελέσματα σε ειδικά πρωτόκολλα διαλογής ψήφων. Για την εγκυρότητα ή μη των ψηφοδελτίων αποφασίζει πάραυτα η Εφορευτική Επιτροπή με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Έτσι εξάγονται τα αποτελέσματα και στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

15. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρακτικά για όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειές της. Τα πρακτικά και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας και διαλογής ψήφων υπογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής. Εάν μέλος της εφορευτικής επιτροπής αποχωρήσει ή αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά και δεν επέρχεται ακυρότητα των αρχαιρεσιών. Όλα τα πρακτικά, πρωτόκολλα ψηφοφορίας και τα ψηφοδέλτια τα τηρεί ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής με δική του ευθύνη και τα παραδίδει στον Πρόεδρο του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συγκρότησή του σε σώμα. Το Δ.Σ. τα φυλάσσει στα γραφεία του Συνδέσμου για μία διετία.

16. Κάθε μέλος μπορεί να βάλει εντός των φακέλων ή κοινό ψηφοδέλτιο ή μη κοινό. Εάν το μέλος χρησιμοποιήσει κοινό ψηφοδέλτιο μπορεί να θέσει τρεις (3) το πολύ σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν (1) σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εάν τεθούν περισσότεροι σταυροί αντίστοιχα το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Εάν το μέλος χρησιμοποιήσει μη κοινό ψηφοδέλτιο, τότε μπορεί να διαγράψει οποιουσδήποτε υποψηφίους από αυτούς που αναγράφονται και να εγγράψει εάν επιθυμεί άλλους υποψηφίους, όμως το σύνολο των εγγεγραμμένων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) στο ψηφοδέλτιο του Δ.Σ. και τους τρεις (3) στο ψηφοδέλτιο της Ε.Ε. Εάν το μέλος, κατά λάθος εγγράψει περισσότερους των ανωτέρω, θεωρούνται μη εγγεγραμμένοι οι πλεονάζοντες από τους πρόσθετα εγγεγραμμένους από κάτω προς τα επάνω. Επίσης το μέλος μπορεί να συντάξει χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα ψηφοδέλτια του Δ.Σ. Εάν κατά λάθος εγγράψει στα ψηφοδέλτια αυτά περισσότερους υποψηφίους τότε θεωρούνται ως μη γεγραμμένοι οι πλεονάζοντες εκ των κάτω προς τα άνω. Εάν στα μη κοινά ψηφοδέλτια ή στα χειρόγραφα εγγραφούν μη εκλόγιμοι υποψήφιοι ή τρίτα πρόσωπα, αυτοί θεωρούνται ως μη γεγραμμένοι, χωρίς να επέρχεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

17. Από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά μέλη του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι πέντε (5) υποψήφιοι, που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σε περίπτωση δε ισοψηφίας εάν είναι απαραίτητο να αποκλεισθούν ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή, στη συνέχεια δε μετά την εκλογή των πέντε (5) τακτικών μελών, τα τρία (3) αντίστοιχα μέλη καταλαμβάνουν τις θέσεις των αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Η ίδια διαδικασία αντίστοιχα ακολουθείται και για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

18. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται αυτά κατά σειράν από τα αναπληρωματικά μέλη. Με τον ίδιο τρόπο αναπληρώνονται και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση διαρκούς κωλύματος ή ασθένειας τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τούτο, αντί να παραιτηθεί να ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ. να αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος για ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 13

Πόροι του Συνδέσμου

Οι πόροι του Συνδέσμου είναι: α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών, β) τα εισοδήματα από την περιουσία του, γ) τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής καθώς και της υποχρεωτικής συνδρομής, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών αποφασίζεται από το Δ.Σ. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

Άρθρο 14

Χρηματική Διαχείριση

Οι εισπράξεις και οι πληρωμές γίνονται από τον Ταμία του Συνδέσμου, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού συνδρομής εκδίδεται ηλεκτρονικά διπλότυπη απόδειξη εξόφλησης με τα στοιχεία του καταθέτη και την αντίστοιχη αιτιολογία. Αποστέλλεται ένα αντίγραφο στον καταθέτη και ένα αντίγραφο μένει στο αρχείο του ταμείου, ενώ παραμένουν και ηλεκτρονικά στον Η/Υ του γραφείου του ΣΗΠΕ σε μορφή pdf. Όλες οι συνδρομές καταβάλλονται στον καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Σύνδεσμος. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για οποιαδήποτε άλλη καταβολή γίνεται στον λογαριασμό του Συνδέσμου.

β) Για την πληρωμή οποιουδήποτε άλλου ποσού σε τρίτους μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο ΣΗΠΕ, εκδίδεται ηλεκτρονικά απόδειξη πληρωμής και τοποθετείται με απόλυτη χρονολογική σειρά και τάξη σε ειδικό φάκελο, συνοδευόμενο πάντα από την απόδειξη ή το τιμολόγιο. Στην απόδειξη πληρωμής αναγράφεται επίσης το χρηματικό ποσό ολογράφως και αριθμητικώς, η αιτία πληρωμής και το πρόσωπο ή η εταιρία στην οποία γίνεται η καταβολή.

Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με έγγραφη εντολή του Προέδρου την οποία συνυπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας, σφραγισμένη με την σφραγίδα του Συνδέσμου.

γ) Μετά τις αρχαιρεσίες και την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. κατατίθενται στην Τράπεζα, όπου τηρείται ο λογαριασμός του Συνδέσμου ώστε αυτή να μπορεί νομίμως να εξοφλεί τις εντολές του Σωματείου, χωρίς να μπορεί να αρνηθεί την καταβολή των χρημάτων, επειδή τυχόν θα εκκρεμεί ένσταση κατά του κύρους των αρχαιρεσιών του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Βιβλία

Ο Σύνδεσμος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, πριν από την χρησιμοποίησή τους:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή του ενημέρωση.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ. των μελών,

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου

στ) Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

Άρθρο 16

Σφραγίδα

Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι στρογγυλή, με την επωνυμία του: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Σ.Η.Π.Ε.), με παράσταση λογοτύπου (ΣΗΠΕ) και πένας, όπως ακριβώς είναι και το σχετικό σήμα.

Άρθρο 17

Διάλυση και εκκαθάριση

Ο Σύνδεσμος διαλύεται, όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των δέκα (10). Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί αν αποφασίσει την διάλυσή του η Γ.Σ. με την ειδική απαιτούμενη πλειοψηφία καθώς και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 Α.Κ, και του νόμου γενικότερα. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η Γ.Σ. μαζί με την απόφαση περί διαλύσεως, εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι θα φροντίσουν για την πληρωμή όλων των χρεών που τυχόν υπάρχουν, την δε τυχόν υπόλοιπη περιουσία θα την διαθέσουν όπου και όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

Συμμετοχή σε υπερκείμενη οργάνωση

Ο Σύνδεσμος μπορεί να ανήκει ή να μετέχει σε υπερκείμενη Οργάνωση ή Ομοσπονδία, ιδίως δε ιδιοκτητών περιφερειακών ΜΜΕ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ.

Άρθρο 19

Κάθε τι που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Α.Κ., του εισαγωγικού του Νόμου, του Νόμου 1712/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί σωματείων και ειδικότερα περί επαγγελματικών σωματείων και από τις αποφάσεις των Γ.Σ. των μελών του Συνδέσμου.

Άρθρο 20

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 20 άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του, με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία, από την καταστατική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου την 1η ιουλίου 2023

Το καταστατικό θα ισχύει από την καταχώριση του στο τηρούμενο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 1/7/23

Μπορείτε να καταβάσετε το ισχύον καταστατικό του ΣΗΠΕ πατώντας ΕΔΩ