Αναβολή αποσφράγισης προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας

Αθήνα,       22 / 10 / 2019

                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.:        4312

Ταχ. Δ/νση: Σισίνη 31, Αθήνα                           

Ταχ. Κωδ.: 11528                                                         

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αθανασίου                

Τηλέφωνο: 210 8254399           

Φαξ: 210 82543998             

                                        

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας», στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4: «υποστηρικτικές ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και δημοσιότητας του σχεδίου δράσης» της πράξης: «ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης συνδέσμου ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»

Έχοντας Υπόψη:

 • του καταστατικού σύστασης του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) όπως ισχύει,
 • του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει
 • του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 • του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,
 • Τον Κανονισμό 679/2016 επεξεργασίας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PersonalData),
 • του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 • του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 • Το π.δ 39/2017 (Ά '64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
 • της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • της Υπουργικής Απόφασης 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»,
 • του με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 εγγράφου της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει
 • της με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργικής Απόφασης "Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα",
 • του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) που αφορά τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει,
 • του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Ικανότητας του Σ.Η.Π.Ε. για συγχρηματοδοτούμενα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 όπως ισχύει,
 • του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
 • του Επικοινωνιακού Οδηγού για το ΕΣΠΑ 2014-2020,
 • του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,
 • της με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 3384/936/Α2/27-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΠΖ465307-Ψ2Ρ) Πρόσκλησης (κωδ. 024) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»,
 • της με αριθμ. πρωτ. 7/3-1-2018 σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) για α) την Έγκριση υποβολής της Αίτησης χρηματοδότησης, β) της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»  και γ) τον Ορισμό Υπευθύνου Πράξης,
 • της με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 5870/750/Α3/13-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΖ35465ΧΙ8-Π9Ο) Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» , με κωδικό MIS 5002964 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αρ. πρωτ. 5910/Β3/1367/26-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΓ0465ΧΙ8-ΚΔΓ) απόφαση τροποποίησης,
 • του πρακτικού της από 30/07/2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Η.Π.Ε που αφορά στην έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα σχεδίου αυτεπιστασίας της πρόσκλησης 024) του Υποέργου 4 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5002964, η οποία υλοποιείται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»
 • του πρακτικού της από 4/09/2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Η.Π.Ε που αφορά στην απόφαση περί διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και περί έγκρισης του Τεύχους Διακήρυξης του διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας».
 • του πρακτικού της από 06/03/2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σ.Η.Π.Ε. που αφορά στη συγκρότηση των αρμόδιων Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Ενστάσεων/Προσφυγών και Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων,
 • του Εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών του Σ.Η.Π.Ε. όπως ισχύει,
 • τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται προς ρύθμιση ζητημάτων, που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια τη διακήρυξη.

Αποφασίζεται,

Η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας», με αριθ πρωτοκόλλου 4309/07-10-2019 και ΑΔΑΜ 19PROC005666415 στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4: «υποστηρικτικές ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και δημοσιότητας του σχεδίου δράσης» της πράξης: «ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης συνδέσμου ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» από την καθορισμένη για αύριο 22/10/2019 αι ώρα 15:30. Ειδικότερα ορίζεται ως νέα ημερομηνία διενέργειας και αποσφράγισης των προσφορών της εν λόγω διακήρυξης, η Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 13:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ αρίθ 4309/07-10-2019 και ΑΔΑΜ 19PROC005666415 Διακήρυξης του φορέα.

 

Η Παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων και κοινοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλει

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

 

                                                                                        Ευάγγελος Αθανασίου

 

 

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.