«Δίχτυ» προστασίας για την ιχθυοπανίδα του Ευρώτα

Το έργο που θα επιτελέσει το ΕΛΚΕΘΕ - Σε βάθος τριετίας οι απαιτούμενες εργασίες

 

Το έργο που θα επιτελέσει το ΕΛΚΕΘΕ - Σε βάθος τριετίας οι απαιτούμενες εργασίες

Τέλος στην ανεξέλεγκτη ρύπανση του Ευρώτα, με τις βλαβερές συνέπειες στο υδατικό σύστημα του ποταμού, έρχονται να βάλουν με δέσμη παρεμβάσεων ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

Εφαρμογή δράσεων για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών ψαριών Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον) στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα στη Λακωνία θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Διαχειριστικές Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020. Στα πλαίσια του έργου, θα υλοποιηθούν δράσεις στη λεκάνη του Ευρώτα εντός της περιοχής NATURA 2000, ΕΖΔ-πΤΚΣ – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου (κωδικός: GR 2540003).

Ως ανάδοχος του έργου ανακηρύχτηκε το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στο πλαίσιο του υπ. αριθμ. πρωτ. 1401/26-11-2019 συνοπτικού διαγωνισμού. Η έναρξη του έργου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες της σύμβασης αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023. Το ΕΛΚΕΘΕ είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και για την επίτευξη του σκοπού του έργου θα διενεργηθούν εργασίες όπως:
- Λεπτομερής υδρολογική και ιχθυολογική προκαταρκτική έρευνα (βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου για τη συλλογή υδρολογικών και ιχθυολογικών δεδομένων και εγκατάσταση ενός δικτύου συμβατικών σταθμών παρακολούθησης ροής και παραμέτρων ποιότητας νερού).
- Δράσεις προστασίας και βελτίωσης του υδρολογικού καθεστώτος των θερινών καταφυγίων ψαριών στη λεκάνη του Ευρώτα.
- Βελτίωση της ετερογένειας των ενδιαιτημάτων όπου θα πραγματοποιηθούν εμπλουτισμοί- πληθυσμιακή μείωση του εισβολικού κουνουπόψαρου Gambusia holbrooki.
- Εμπλουτισμός κατάλληλων ενδιαιτημάτων (π.χ. σημεία όπου έχουν εξαλειφθεί τα ενδημικά είδη) με τα είδη S. keadicus και P. laconicus σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές.
- Δημιουργία αποθέματος ex-situ των απειλούμενων ειδών S. keadicus και P. Laconicus, σε ειδική εγκατάσταση ενυδρείων γλυκού νερού.
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων προστασίας και διατήρησης των απειλούμενων ειδών-στόχων που αφορούν σε υδρολογικές και ιχθυολογικές εργασίες πεδίου στα επιλεγμένα θερινά καταφύγια ψαριών και στις θέσεις εμπλουτισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010.

Χρήστος Πετρούλιας
Δείτε στο Λακωνικό Τύπο την περιοχή μελέτης και παρέμβασης