4 υποδομές για ΑμεΑ θα δημιουργήσει στις παραλίες του ο Δήμος Κομοτηνής

Με 2 διατάξεις καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης και 2 αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα

 

Με 2 διατάξεις καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης και 2 αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα

Στην δημιουργία 4 κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο τεσσάρων παραλιών κολύμβησης του θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής μέσω του ΕΣΠΑ, αλλάζοντας τον αρχικό του σχεδιασμό.

Αυτό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής την Τετάρτη, όσο αφορά την πρόταση που υποβλήθηκε πριν από 2 χρόνια στην πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία.

Η πρόταση είχε ως σκοπό την χρηματοδότηση της δημιουργίας των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Ο Δήμος είχε υποβάλλει πρόταση προϋπολογισμού 118.480,9 ευρώ, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2018, και περιλάμβανε παρεμβάσεις στις παραλίες Αρωγής και Μέσης του Δ. Κομοτηνής, που προέβλεπαν σύστημα για την πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπως ειδικούς κινητούς διαδρόμους, οι οποίοι δημιουργούν δίκτυο πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα καθώς και πλωτό/αμφίβιο όχημα το οποίο εξασφαλίζει εύκολη είσοδο /έξοδο στη θάλασσα για κολύμβηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, με βοηθητικό εξοπλισμό όπως κινητές τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑΜΕΑ, κάδο απορριμμάτων για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

Επικαιροποίηση με «εξειδίκευση» των έργων

Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Κομοτηνής προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υλοποίηση της πράξης, όμως κατά τη διαδικασία αυτή, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επικοινώνησε με τα στελέχη της υπηρεσίας σχετικά με την δυνατότητα που έχουν οι Δικαιούχοι των ήδη ενταγμένων Πράξεων να τροποποιήσουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Έτσι μπορεί να γίνει αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης, για την προμήθεια συστήματος αυτόνομης προσβασιμότητας στην παραλία και στην Θάλασσα, ΑμΕΑ και άλλων ατόμων με κινητικά προβλήματα και με τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης, τα σημεία παρέμβασης/παραλίες διαχωρίζονται σε σημεία παρέμβασης που εξυπηρετούν μόνο ΑμΕΑ με κινητικά προβλήματα και σε σημεία παρέμβασης που εξυπηρετούν μόνο ΑμΕΑ άλλης κατηγορίας (π.χ. με προβλήματα όρασης).

Για αυτό και οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου προχώρησαν στην επικαιροποίηση του Φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης περιλαμβάνοντας στις κατηγορίες ΑΜΕΑ που θα εξυπηρετεί η πράξη και άτομα με προβλήματα όρασης.

Έτσι πλέον η πράξη συνίσταται στην δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο τεσσάρων παραλιών κολύμβησης του Δήμου Κομοτηνής όσο και στο χώρο κολύμβησης και συγκεκριμένα στις Παραλίες : Φαναρίου – 1ο σημείο πρόσβασης, Φαναρίου – 2ο σημείο πρόσβασης, Μέσης – 1ο σημείο πρόσβασης και Μέσης – 2ο σημείο πρόσβασης, (πρόκειται για παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες), για την εξυπηρέτηση εμποδιζομένων ατόμων και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, ατόμων με μειωμένη ή καθόλου όραση και μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Τι θα προμηθευτεί ο δήμος

Η πλήρης υποδομή στις τέσσερις παραλίες του Δήμου Κομοτηνής στις οποίες η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες περιλαμβάνει:

- Διάταξη καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης, 2 τεμ.,
- Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα, 2 τεμ.,
- Σύστημα φωτοσυναγερμού για την ασφάλεια της διάταξης, 2 τεμ.,
- Αυτόνομο Φ/Β σύστημα ρευματοδότησης της διάταξης, 2 τεμ.,
- Κινητοί διάδρομοι πρόσβασης/όδευσης, πλάτους 1,50μ., 280 τρεχ.μέτρα,
- Κινητά πάνελ, δημιουργίας χώρων ανάπαυσης/σκίασης, 120 m2,
- Χώρος υγιεινής για ΑμεΑ, τεμ. 4,
- Αμφίβιο/πλωτό αμαξίδιο για άτομα με κινητικά προβλήματα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, τεμ.2,
- Ομπρέλες σκίασης, τεμ.12,
- Ειδικοί κάδοι απορριμμάτων για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, τεμ.2,
- Πληροφοριακές πινακίδες, τεμ.4

Το ποσό του επικαιροποιημένου προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 239.909,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρατηρητής της Θράκης