ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΣΡ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛ: 210/3354525

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι η επιχείρηση είναι ατομική.
 2. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλούμε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, των ανωτέρω προσώπων (2) και του ιδιοκτήτη όπου θα αναφέρονται σύζυγος και οι εν ζωή συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού (ευθεία γραμμή : γονείς, τέκνα, παππούδες, εγγόνια κ.ο.κ., εκ πλαγίου : αδέλφια, θείοι-ες, ανίψια, α' ξαδέρφια ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο )
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι : α) Δεν συμμετέχει σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μέσων Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1,παρ.10 του Ν.2328/95.β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρίας κάποιο από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 10 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ) του Ν.2328/95, του άρθρου 11,παρ. 1 (λειτουργία επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια) του Ν.2328/95, του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως) και του άρθρου 13, παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών .
Εάν επιθυμείτε και χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ο.Ε.

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σας .
 2. Κατάσταση των εταίρων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 3. Κατάσταση διαχειριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 4. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ). Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλείσθε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις , θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των ανωτέρω προσώπων (2,3,4) όπου θα αναφέρονται σύζυγοι και συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού (αδέλφια,, θείοι-ες, ανίψια , και α' εξάδελφοι-ες ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και είδος συγγένειας).
 6. Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρίας , θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνεται ότι : α) Οι μέτοχοι της εταιρείας δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μεσών Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.10 του Ν.2328/95. β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρίας κάποιο από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1.παρ.10 και 11 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων) του Ν. 2328/95, του άρθρου 11,παρ.1 (λειτουργία επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια του Ν.2328/95, του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως ) και του άρθρου 13,παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών.
Εάν επιθυμείτε και χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε.Π.Ε

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σας.
 2. Κατάσταση των εταίρων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο).
 3. Κατάσταση διαχειριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο).
 4. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο).Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλείσθε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των ανωτέρω προσώπων (2,3,4) όπου θα αναφέρονται σύζυγοι και συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού ( αδέλφια , θείοι-ες, ανίψια και α' εξάδελφοι-ες ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και είδος συγγένειας).
 6. Υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρίας, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνεται ότι : α) Οι αμέτοχοι της εταιρείας δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.10 του Ν.2328/95. β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρείας κάποιο από ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 10 και 11 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ) του Ν. 2328/95, του άρθρου 11, παρ.1 (λειτουργία επιχειρήσεως ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για το λογαριασμό του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια ) του Ν.2328/95,του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως) και του άρθρου 13,παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα ημερών .
Εάν επιθυμείτε και χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Α.Ε.

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας σας.
 2. Κατάσταση των μετόχων που κατέχουν ποσοστό πλέον του 5% και των μετόχων αυτών (των μετόχων που κατέχουν ποσοστό πλέον του 5% ) μέχρι φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 3. Κατάσταση μελών Δ.Σ. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ).
 4. Κατάσταση διευθυντικών στελεχών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο ). Εάν δεν υπάρχουν διευθυντικά στελέχη παρακαλείσθε όπως υποβάλετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής των ανωτέρω προσώπων (2,3,4) όπου θα αναφέρονται σύζυγοι και συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και τετάρτου βαθμού ( αδέλφια, θείοι-ες, ανίψια και α' εξάδελφοι-ες ) εξ αίματος και εξ αγχιστείας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, και είδος συγγένειας ).
 6. Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρείας, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα βεβαιώνεται ότι : α) Οι μέτοχοι της εταιρείας δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες Μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.10 του Ν.2328/95. β) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρίας κάποιο από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1,παρ. 10 και 11 του Ν.2328/95, του άρθρου 10, παρ.4 (ιδιότητα παραγωγού οπτικοακουστικών έργων ) του Ν.2328/95, του άρθρου 11, παρ.1 (λειτουργία επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό. Του δημοσίου, χωρίς επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια) του Ν.2328/95, του άρθρου 12, παρ.10 του Ν.2328/95 (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας ή άσκηση διαφημιστικής επιχειρήσεως ) και του άρθρου 13, παρ.10 και 11 του Ν.2328/95.

Για κάθε αλλαγή στα ως άνω στοιχεία , παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εντός δέκα εργασίμων ημερών .
Εάν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. , παρακαλούμε όπως υποβάλετε σχετική Αίτηση.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-4-2007

 

 • Μια σημαντική ημερίδα σχετικά με την προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων στον Περιφερειακό Τύπο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/4/07 στην Θεσσαλονίκη. Τίτλος της, «50 χρόνια Ευρωπαϊκής Ένωσης: η ευρωπαϊκή επικαιρότητα στον Περιφερειακό Τύπο - η ευρωπαική και η ελληνική εμπειρία». Στην ημερίδα, που διεξήχθη με πρωτοβουλία του γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα και της ΕΣΗΕΜΘ, παραβρέθηκαν ως ομιλητές ευρωβουλευτές, δημοσιογράφοι, εκδότες περιφερειακών μέσων, αλλά και Πανεπιστημιακοί. Έλαβε χώρα ένας εποικοδομητικός διάλογος γύρω από την εμφάνιση ή μη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας στον τύπο της Περιφέρειας, τους λόγους απουσίας της και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου η ενημέρωση για την Ευρώπη να έχει συστηματικότερη παρουσία. Στην ημερίδα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, δεν παραβρέθηκε πολύς κόσμος στο ακροατήριο. Δείγμα ότι τα ευρωπαϊκά θέματα δεν τυγχάνουν του ανάλογου ενδιαφέροντος από πλευράς δημοσιότητας. Όσοι όμως ήταν εκεί πέτυχαν με τις παρεμβάσεις τους να διεξαχθεί ένας πολύ γόνιμος διάλογος.
 • Η αίσθηση που αποκομίστηκε - και σε αυτό συμφώνησαν σχεδόν όλοι - είναι ότι τα ευρωπαϊκά θέματα δεν έχουν τη θέση που τους αξίζει στον Τύπο. Πάραυτα, οι εφημερίδες της Περιφέρειας, πολλές φορές τα αναδεικνύουν εκτενώς - σε αντίθεση με τον Τύπο του κέντρου. Ομιλητές στην εκδήλωση - από πλευράς των πολιτικών - ήταν οι ευρωβουλευτές κκ Γιώργος Παπαστάμκος, Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Διαμάντω Μανωλάκου, και Γιώργος Καρατζαφέρης. Είχε προσκληθεί και η κα Ευαγγελία Τσαμπάζη που όμως τελικά δεν κατόρθωσε να έλθει. Όλοι τους αναφέρθηκαν στην σημασία που διαδραματίζει ο τύπος της Περιφέρειας και ιδιαίτερα στην προβολή των ευρωπαικών θεμάτων. Καλωσόρισμα στους παρευρισκομένους έκαναν, ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ, Δημήτρης Γουσίδης, και ο εκπρόσωπος Τύπου του γραφείου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος. Ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία ότι ο μόνος δρόμος για να έχει η Περιφέρεια τις ευκαιρίες που της αξίζουν περνάει μέσα από την διαρκή και ενεργό σχέση της με την μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.
 • Ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος ανέφερε τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα που περιλαμβάνει την διεξαγωγή διαφωτιστικών εκδηλώσεων στην Περιφέρεια με αρχή από την Βόρεια Ελλάδα και φτάνοντας μέχρι την Κρήτη, με στόχο να παραχθεί μια γόνιμη συζήτηση για το φαινόμενο του επικοινωνιακού ελλείμματος εις ότι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα, ιδιαίτερα στο Περιφερειακό Τύπο. Στην εκδήλωση σημαντική παρουσία είχε ο ΣΗΠΕ.
 • Βασικός ομιλητής της πρώτης ενότητας της ημερίδας ήταν ο πρόεδρος του ΣΗΠΕ, Γιάννης Διαφωνίδης. Επικεντρώνοντας την ομιλία του στο θέμα της ημερίδας, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι λείπει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης του περιφερειακού τύπου αλλά και του Τύπου συνολικότερα. Ο τομέας της έκδοσης των εφημερίδων, είπε, εξαιρείται, ενώ όλοι οι κλάδοι της οικονομίας επιχορηγούνται και επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κος Διαφωνίδης τόνισε ότι η ΕΕ ουδέποτε εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στον τομέα των έντυπων μέσων με άξονα τις νέες τεχνολογίες. Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που έχει καταβάλλει ο ΣΗΠΕ στον εντοπισμό του επικοινωνιακού ελλείμματος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του περιφερειακού τύπου στην χώρα μας, αλλά και στην τωρινή τακτική τροφοδοσία των εφημερίδων - μελών του με ευρωπαϊκά θέματα. Ομιλητής για λογαριασμό του ΣΗΠΕ ήταν και ο διευθυντής του, Αντώνης Σκαμνάκης. Αναφερόμενος στον νέο νόμο για τον Τύπο της Περιφέρειας, τόνισε, ανάμεσα στα άλλα ότι, ενώ αυτός ρυθμίζει ευνοικά αρκετά θέματα που σχετίζονται με τον ημερήσιο Περιφερειακό τύπο, εντούτοις δεν απαντά επί της ουσίας στο σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατέληξε ο διευθυντής του ΣΗΠΕ, πρέπει να επαναφέρει το θέμα της ύπαρξης ολοκληρωμένου προγράμματος ενίσχυσης των έντυπων μέσων και ειδικά αυτών που δεν αποτελούν μέρος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
 • Ο πρόεδρος της ΕΙΗΕΕ, Κώστας Ασλάνογλου, τόνισε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν περιφερειακές εφημερίδες όπως στην Ευρώπη και ότι στην χώρα μας δεν διαβάζουμε πολύ. Ο τοπικός τύπος, είπε ενδιαφέρεται πάντως για τα ευρωπαϊκά θέματα. Περίπου 600.000 είναι οι αναγνώστες των τοπικών εφημερίδων, που πολλοί εκδότες τους είναι παράλληλα και δημοσιογράφοι. Την πρώτη ενότητα της ημερίδας συμπλήρωσαν με τις ομιλίες τους οι δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, Άγγελος Βάσος (Μακεδονία) και Κάκη Μπαλή (Αγγελιοφόρος). Ενδιαφέρουσα ήταν και η δεύτερη ενότητα της ημερίδας. Εκεί ο συντονιστής Γιώργος Ρωμαίος, δημοσιογράφος, τέως υπουργός και τέως αντιπρόεδρος του ΕΚ αναφέρθηκε στην απολιτικοποίηση των πολιτών αλλά και στις εφημερίδες που προσφέρονται για γόνιμο διάλογο. Επεσήμανε πως μπορεί να γίνει καλός τύπος και με θέματα που «δεν πουλάνε» και κατέθεσε μια σημαντική πρόταση περί αδελφοποίησης εφημερίδων των πόλεων που έχουν αδελφοποιηθεί. Επίσης έκανε λόγο και για την δημιουργία δικτύου, μέσω των Ενώσεων, περιφερειακών εφημερίδων της Ευρώπης σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών. Στην δεύτερη ενότητα της ημερίδας εκφράστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις για το θέμα από δημοσιογράφους. Ο Κώστας Μπλιάτκας από την ΕΤ3 υπογράμμισε πως ο Έλληνας πολίτης έχει μάθει λάθος την Ευρώπη, ο Ξάνθος Κώστογλου δεν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό μέλλον του τοπικού τύπου της Θράκης, ενώ ο Νίκος Σπιτσέρης ανέφερε πως το πρόβλημα δεν είναι ο τρόπος προσέγγισης και προβολής της ευρωπαϊκής επικαιρότητας στον επαρχιακό τύπο αλλά η φανερή απουσία ευρωπαϊκής συνείδησης.
 • Άκρως ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ήταν, τέλος, και η τοποθέτηση στο θέμα της επίκουρου καθηγήτριας του ΑΠΘ, Σοφίας Καιτατζή - Γουίτλοκ. Η ημερίδα εμπλουτίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, και από τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις των ακροατών που με τις παρεμβάσεις τους συνέβαλαν αποτελεσματικά στην διεξαγωγή ενός πολύτιμου και γόνιμου διαλόγου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προγραμματίζει την πραγματοποίηση και άλλων παρόμοιων ημερίδων σε πόλεις της Περιφέρειας που στόχο θα έχουν τη συζήτηση γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα και την προβολή τους στον Περιφερειακό τύπο. Υποψήφιες περιοχές η Πελοπόννησος και η Κρήτη.